Jak przepisy prawa regulują obowiązek wywozu odpadów

Przedmioty oraz substancje, których posiadacz chce lub musi się pozbyć nazywane są przez przepisy odpadami. Generowanie odpadów związane jest z funkcjonowaniem społeczeństwa. Ważne jest zatem poznanie podstawowych regulacji prawnych dotyczących wywozu odpadów.

W świetle prawa

Przepisy prawne – przede wszystkim Ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013 poz. 21) i późniejsze akty nowelizacyjne – formułują procedury postępowania z odpadami. Ich zadaniem jest ochrona ludzi oraz środowiska naturalnego przed szkodliwym działaniem wytwarzanych i gromadzonych odpadów. Priorytetami ustawodawcy są:

  • zmniejszenie produkcji odpadów,
  • minimalizacja ich szkodliwego oddziaływania na otoczenie,
  • przystosowanie do ponownego użycia.

Profesjonalny wywóz odpadów

Nasze codzienne funkcjonowanie  wiąże się z produkcją śmieci. Chociaż staramy się ograniczyć ich generowanie, to są sytuacje, gdy to jest niemożliwe. Dodatkowe odpady wytwarzamy, przeprowadzając remonty, wymieniając sprzęty, dokonując napraw i konserwacji. Podobnie się dzieje w przypadku działalności rzemieślniczej czy przemysłowej. Ważne jest, że wytworzone ilości złomu, gruzu, makulatury, folii oraz inne odpady budowlane bądź przemysłowe muszą zostać odpowiednio zagospodarowane. Wówczas należy skorzystać z usług profesjonalnej firmy wywożącej odpady. Tylko przedsiębiorstwo posiadające kwalifikacje i uprawnienia jest w stanie zebrać, przewieźć i przetworzyć przedmioty oraz substancje, których się pozbywamy. Posiada bowiem specjalistyczną wiedzę oraz niezbędne urządzenia potrzebne do zaklasyfikowania odpadów do odpowiedniej grupy w zależności od ich źródła pochodzenia oraz właściwości decydujących o tym, na ile są bezpieczne. Przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w wywożeniu śmieci określa dalsze postępowanie z odpadami, czyli: czy nadają się do przygotowania do ponownego użycia, czy można je poddać recyklingowi lub innym procesom odzysku, a może należy poddać unieszkodliwieniu.

Należy pamiętać, że pod karą aresztu albo grzywny musimy prowadzić gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.